Mijn Kinderdagverblijf | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mijnkinderdagverblijf.nl


Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen Mijnkinderdagverblijf.nl enerzijds en het kinderdagverblijf anderzijds, alsmede alle overeenkomsten en eventuele overige rechtshandelingen tussen Mijnkinderdagverblijf.nl en de bezoekers van de website.

1.2. Eventuele algemene voorwaarden van kinderdagverblijven worden van de hand gewezen en missen toepassing op alle overeenkomsten, verbintenissen en rechtshandelingen waarbij Mijnkinderdagverblijf.nl bij betrokken is.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn pas geldig op het moment dat deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Mijnkinderdagverblijf.nl en het kinderdagverblijf dan wel de bezoeker van de website zelf.

1.4. Indien uit deze algemene voorwaarden enige bepaling nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zal die (wettelijke) bepaling gelden die qua inhoud en bedoeling de nietige c.q. vernietigde voorwaarde het dichtst benaderd.

1.5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle in de toekomst tussen Mijnkinderdagverblijf.nl en het desbetreffende kinderdagverblijf te sluiten overeenkomsten c.q. rechtshandelingen.

1.6. Mijnkinderdagverblijf.nl is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de website kenbaar worden gemaakt.


Artikel 2 Wijze van dienstverlening

2.1. Mijnkinderdagverblijf.nl biedt via de website www.mijnkinderdagverblijf.nl bezoekers en kinderdagverblijven een platform om met elkaar in contact te komen. Enerzijds voor de bezoeker, om met een kinderdagverblijf in contact te komen en anderzijds voor kinderdagverblijven om in zich aan te bieden en te presenteren als kinderdagverblijf voor bezoekers, eventueel leidend tot een overeenkomst.

2.2. Mijnkinderdagverblijf.nl heeft uiterste zorg aan haar website besteed. Gezien het feit dat een belangrijk deel van de informatie die via de website www.mijnkinderdagverblijf.nl verkrijgbaar is, afkomstig is van de gebruikers, kan Mijnkinderdagverblijf.nl niet garanderen dat alle informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen verstrekte informatie en Mijnkinderdagverblijf.nl kan op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden.

2.3. Mijnkinderdagverblijf.nl heeft slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van partijen. Indien het kinderdagverblijf en de bezoeker van de website (ouder of toekomstig ouder) tot een overeenkomst komen, maakt Mijnkinderdagverblijf.nl hier geen onderdeel van uit. Deze overeenkomst geldt slechts tussen het kinderdagverblijf en de bezoeker van de website (ouder of toekomstig ouder) en Mijnkinderdagverblijf.nl draagt in deze geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid.

2.4. De dienstverlening van Mijnkinderdagverblijf.nl is be?indigd, ongeacht de gronden hiervoor, indien het kinderdagverblijf het account heeft verwijderd.


Artikel 3 Plichten Mijnkinderdagverblijf.nl

3.1. Mijnkinderdagverblijf.nl zal zich inspannen om de website naar behoren te laten functioneren, maar kan niet garanderen dat deze onbeperkt functioneert.

3.2. Mijnkinderdagverblijf.nl spant zich in de website naar behoren te onderhouden. De gebruikers zoals de kinderdagverblijven of de bezoekers van de website dienen er rekening mee te houden dat de website hierdoor (tijdelijk) buiten gebruik kan zijn zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat voor de gebruiker.


Artikel 4 Beheer van informatie

4.1. Mijnkinderdagverblijf.nl behoudt zich het recht voor informatie afkomstig van gebruikers te wijzigen of in te korten. Mijnkinderdagverblijf.nl kan tevens informatie of andere uitingen zoals plaatjes weigeren indien de inhoud daarvan niet juist of actueel is, onbetrouwbaar of anderszins in strijd is met haar belangen of goede naam.

4.2. Het is de gebruiker, waaronder het kinderdagverblijf of de bezoeker van de website, in ieder geval niet toegestaan materiaal te plaatsen:
- dat in strijd is met enige wet, regelgeving, de goede zeden of smaak of deze algemene voorwaarden;
- dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of materiaal;
- dat inbreuk maakt op een intellectuele eigendomsrechten van Mijnkinderdagverblijf.nl danwel derden;
- dat gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander/anderen;
- waarbij verwezen wordt naar een andere, met Mijnkinderdagverblijf.nl concurrerende website(s).


Artikel 5 Privacy

5.1. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt Mijnkinderdagverblijf.nl persoonlijke gegevens van gebruikers in achtneming van haar privacyreglement.

5.2. De website bevat verwijzingen naar websites van derden (zoals hyperlinken en buttons). Mijnkinderdagverblijf.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en of het gevoerde beleid, waaronder op het gebied van privacy, van deze websites.


Artikel 6 Account

6.1. Om van de diensten gebruik te maken, dient het kinderdagverblijf een account aan te maken. Dit dient te gebeuren in overeenstemming met de aanwijzingen en de invulblokken op de website.

6.2. Het account is pas te gebruiken op het moment dat dit door Mijnkinderdagverblijf.nl is goedgekeurd.

6.3. Mijnkinderdagverblijf.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het account van een kinderdagverblijf te weigeren, indien deze niet alle gegevens, zoals gevraagd heeft verstrekt, en in strijd met enige bepaling van de wet op deze algemene voorwaarden handelt.

6.4. Mijnkinderdagverblijf.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een account tussentijds te beëindigen zonder opgave van redenen indien het desbetreffende kinderdagverblijf handelt in strijd met enige bepaling voortvloeiend uit de wet of deze algemene voorwaarden.

6.5. In het kader van het aanmaken van het account, maakt het kinderdagverblijf zelf een wachtwoord aan. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en kan door het desbetreffende kinderdagverblijf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan derden gebruik te laten maken van dit wachtwoord. Het kinderdagverblijf draagt de verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor ieder gebruik van het wachtwoord en het account.

6.6. Mijnkinderdagverblijf.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik, misbruik dan wel inbreuk op het account door derden.

6.7 Bij het afsluiten van een premium account dient men 4 weken voor het einde van het account aan te geven om het account te stoppen. Gebeurd dit niet, dan wordt het account automatisch verlengd met nog een jaar.


Artikel 7 Referenties

7.1. Een bezoeker van de website is gerechtigd om een referentie over een kinderdagverblijf te geven indien hij met het desbetreffende kinderdagverblijf contact of een overeenkomst heeft gehad.

7.2. In een referentie wordt het kinderdagverblijf beoordeeld ten aanzien van de wijze van zijn dienstverlening in de breedste zin van het woord.

7.3. Een bezoeker van de website die een referentie plaatst, is gehouden om de informatie die in de referentie wordt verstrekt naar waarheid in te vullen en de beoordeling te motiveren. Het is niet toegestaan om ervaringen van derden in de referentie te betrekken.

7.4. Een referentie mag in geen geval teksten bevatten die:
a) lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch zijn noch als zodanig kunnen worden opgevat;
b) zich richten op de persoon van het kinderdagverblijf of diens verwanten;
c) naar links of naar andere websites verwijzen.

7.5. Mijnkinderdagverblijf.nl is te allen tijde gerechtigd om een referentie niet te plaatsen of naderhand te verwijderen.

7.6. In het geval een kinderdagverblijf een niet relevante of beledigende referentie op de profielpagina aantreft kan het kinderdagverblijf aan Mijnkinderdagverblijf.nl verzoeken om de referentie aan te passen of te verwijderen.


Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1. Het is de gebruiker, waaronder het kinderdagverblijf, niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van Mijnkinderdagverblijf.nl, op welke wijze dan ook aan een derde ter beschikking te stellen, te reproduceren, te verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

8.2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Mijnkinderdagverblijf.nl met daaronder niet begrepen de persoonlijke profielpagina's van de kinderdagverblijven, behoren bij uitsluiting toe aan Mijnkinderdagverblijf.nl. Hieronder wordt niet begrepen het materiaal dat wordt aangeleverd door de kinderdagverblijven, zoals dit wordt geplaatst op hun persoonlijke profielpagina's, tenzij dit afkomstig is van de website van Mijnkinderdagverblijf.nl.

8.3.? Het kinderdagverblijf staat ervoor in dat het door hem c.q. haar op de persoonlijke profielpagina geplaatste informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Het kinderdagverblijf vrijwaart Mijnkinderdagverblijf.nl voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verbandhoudende met de door het kinderdagverblijf geplaatste informatie.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Mijnkinderdagverblijf.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door het kinderdagverblijf, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

9.2. Voor zover Mijnkinderdagverblijf.nl verplicht is enige schade te vergoeden, zal deze niet meer bedragen dan euro 300,00.

9.3. Mijnkinderdagverblijf.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de overeenkomsten die door middel van de website tot stand komen, hieronder onder meer begrepen het tekortschieten van het kinderdagverblijf, annuleringen van afspraken, calamiteiten tijdens de opvang, wanbetaling door de aanvrager etc.

9.4. Mijnkinderdagverblijf.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gedragingen van de gebruikers jegens elkaar en jegens derden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

9.5. Mijnkinderdagverblijf.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van de overeenkomsten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele tegenvallende omzet dan wel omzetderving aan de zijde van het kinderdagverblijf.


Artikel 10 Overmacht

10.1. Mijnkinderdagverblijf.nl is niet gehouden tot enige verplichting, van welke aard dan ook, indien zij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, als dit het gevolg is van overmacht. Hieronder wordt tevens verstaan enig tekortschieten ten gevolge van het niet nakomen van verplichtingen van derden waarvan Mijnkinderdagverblijf.nl gebruik maakt voor haar dienstverlening.


Artikel 11 Beveiliging

11.1. Mijnkinderdagverblijf.nl spant zich in haar website en de systemen waarvan zij gebruik maakt, zodanig te beveiligen dat de kans op verlies van gegevens of enige vorm van inbreuk tot een minimum wordt beperkt. Mijnkinderdagverblijf.nl zal hiertoe passende maatregelen nemen, rekeninghoudende met de stand van de techniek.

11.2. Mijnkinderdagverblijf.nl kan niet garanderen dat de website vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten of gebreken of dat derden de website en/of systemen van Mijnkinderdagverblijf.nl niet onrechtmatig zullen gebruiken.


Artikel 12 Inbreuk

12.1. De gebruiker die van mening is dat er sprake is van misbruik van de website door middel van onrechtmatige informatie dan wel inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, het een en ander zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, kan hiervan door middel van een mail aan info@mijnkinderdagverblijf.nl melding maken. Mijnkinderdagverblijf.nl zal de melding onderzoeken en indien blijkt dat het bedoelde informatie of andere uitingen onmiskenbaar onrechtmatig zijn, inbreuk maken op rechten van derden danwel in strijd zijn met de algemene voorwaarden, deze verwijderen.

12.2. Indien Mijnkinderdagverblijf.nl naar aanleiding van een melding informatie of andere uitingen op de website naar later blijkt ten onrechte heeft verwijderd, vrijwaart degene die melding heeft gedaan, Mijnkinderdagverblijf.nl voor aanspraken van derden ten gevolge van die verwijdering, hieronder medebegrepen alle schade en kosten die Mijnkinderdagverblijf.nl lijdt in verband met een dergelijke aanspraak.


Artikel 13 Geschillen

13.1. Op deze algemene voorwaarden en alle met Mijnkinderdagverblijf.nl gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

13.2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.


Voorwaarden van toepassing op kinderdagverblijven


Artikel 14 Verplichtingen Kinderdagverblijf

14.1. Het kinderdagverblijf dient ingeschreven te staan in het handelsregister. Deze inschrijving dient in stand te blijven tijdens de looptijd van het account. Het kinderdagverblijf is verplicht om op eerste vraag een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister te allen tijde te kunnen overhandigen aan Mijnkinderdagverblijf.nl. Het kinderdagverblijf is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Het is hem niet toegestaan informatie op zijn profielpagina te plaatsen die onrechtmatig is, strafbaar of anderszins in strijd is met de goede zeden.

14.3. Het kinderdagverblijf staat in voor correct gedrag richting Mijnkinderdagverblijf.nl en de bezoekers van de website en zal hun goede naam niet beschadigen.

14.4. Het is het kinderdagverblijf niet toegestaan om de gegevens die hij/zij via Mijnkinderdagverblijf.nl krijgt te gebruiken, anders dan waarvoor zij zijn verstrekt. Het is het kinderdagverblijf niet toegestaan de verkregen gegevens te gebruiken voor ongevraagde communicatie door middel van e-mail, direct mailing of telefonische benadering van gebruikers, Mijnkinderdagverblijf.nl dan wel andere derden. Bij overtreding van dit artikel verbeurt het kinderdagverblijf onmiddellijk en zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, een boete van EUR 900,-  per dag dat de overtreding voortduurt.


Artikel 15 Duur en beëindiging overeenkomst

15.1. De overeenkomst tussen het desbetreffende kinderdagverblijf en Mijnkinderdagverblijf.nl wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.

15.2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met telkens een periode van 1 jaar, tenzij deze uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van deze periode schriftelijk wordt opgezegd.

15.3. Indien het kinderdagverblijf surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement raakt of bedrijfsvoering staakt, heeft Mijnkinderdagverblijf.nl het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en diens account en profielpagina te verwijderen. Dit ontslaat het desbetreffende kinderdagverblijf niet van de verplichting om het verschuldigde bedrag voor de gehele duur van de overeenkomst te voldoen.


Artikel 16 Prijs en betaling

16.1. Alle bij de overeenkomsten genoemde prijzen, die in samenspraak met het kinderdagverblijf en Mijnkinderdagverblijf.nl nader zijn bepaald, zijn exclusief BTW. De kosten voor een premium account bedragen EUR 36,- per jaar.

16.2. Betaling geschiedt voorafgaand voor de hele periode via iDEAL of overboeking. Voor alle betalingswijzen geldt dat het premium account pas actief is op het moment dat het bedrag is bijgeschreven op het rekeningnummer van Mijnkinderdagverblijf.nl.

16.3. Mijnkinderdagverblijf.nl is gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de gewijzigde tarieven na verloop van de oorspronkelijk overeengekomen periode of steeds na verlenging daarvan (met 1 jaar). De wijzigingen zullen van tevoren aan het kinderdagverblijf kenbaar worden gemaakt.


Artikel 17 Juridische bijstand

17.1. Indien Mijnkinderdagverblijf.nl, ten gevolge van een tekortschieten van een kinderdagverblijf in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, kosten voor juridische bijstand moet maken, is Mijnkinderdagverblijf.nl gerechtigd deze bij het desbetreffende kinderdagverblijf volledig in rekening te brengen en deze in rechte te vorderen.


Artikel 18 Profielpagina

18.1. Ter promotie van de diensten van het kinderdagverblijf heeft deze de mogelijkheid om een profielpagina te maken. Deze profielpagina is opgesteld volgens een door Mijnkinderdagverblijf.nl vastgesteld format. De profielpagina is onderdeel van het platform en onlosmakelijk daarmee verbonden, totdat de overeenkomst met het kinderdagverblijf wordt beeindigd.

18.2. De toegang tot de profielpagina wordt verkregen door in te loggen op het account van het kinderdagverblijf. Via dit account heeft het kinderdagverblijf de mogelijkheid de inhoud van de profielpagina aan te maken en aan te passen.

18.3. Het kinderdagverblijf is zelf geheel verantwoordelijk voor de inhoud en het materiaal dat hij plaatst op de profielpagina. Het kinderdagverblijf vrijwaart Mijnkinderdagverblijf.nl dan ook voor aanspraken van derden ter zake van elk materiaal dat zich op de profielpagina bevindt.

18.4. Het kinderdagverblijf is gebonden aan de door Mijnkinderdagverblijf.nl gegeven instructies en beschikbaar gestelde schijfruimte.

18.5. Het kinderdagverblijf onthoudt zich bij het gebruik van het systeem of de schijfruimte en de profielpagina van de gedragingen die in strijd zijn met de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, daaronder mede begrepen gedragingen die schade kunnen toebrengen aan Mijnkinderdagverblijf.nl, de website of derden.

18.6. Het kinderdagverblijf is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en beveiliging van de verwijzing naar zijn eigen website.

18.7. Mijnkinderdagverblijf.nl is op geen enkele wijze gehouden schade te vergoeden dan wel gehouden tot schadevergoeding voor verlies aan data en of inbreuk op de profielpagina.

18.8. Het kinderdagverblijf accepteert dat door bezoekers van de website, die ervaring hebben met het desbetreffende kinderdagverblijf, referenties worden gegeven en bij zijn profielpagina worden geplaatst.

18.9. Indien het kinderdagverblijf zijn profielpagina gebruikt in strijd met het geen in artikel 14 bepaalde, is Mijnkinderdagverblijf.nl gerechtigd om zonder nadere aankondiging deze pagina van de website te sluiten en deze onzichtbaar te maken voor het publiek.


's-Heerenberg, 10 januari 2017